Wedstrijdreglement

Artikel 1 - Inleiding

1.1

Dit reglement bevat alle regels en procedures tijdens en rondom wedstrijden van de Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessbond - Sectie Powerliften.

1.2

Wanneer in dit reglement sprake is van wedstrijden dan worden daarmee bedoeld wedstrijden, demonstraties en andere gebeurtenissen, waarop in wedstrijdverband één van de onderdelen van de powerliftsport wordt verwerkt.

1.3

Bij alle wedstrijden gelden de artikelen uit de meest recente versie van het Technical Rules Book gepubliceerd door de International Powerlifting Federation (IPF). Uitzonderingen hierop staan genoteerd in dit document.

Artikel 2 - Wedstrijden

De volgende typen wedstrijden worden aangeboden:

a. Interlandwedstrijden Dit zijn wedstrijden tussen een team van Nederland, bestaande uit leden van de bond, en een team van leden van één van de erkende buitenlandse bonden die aangesloten zijn bij de IPF en/of EPF.
b. Internationale wedstrijden Dit zijn erkende wedstrijden van de International Powerlifting Federation (IPF) en European Powerlifting Federation (EPF) waaraan leden deelnemen van de bond en leden van erkende buitenlandse bonden.
c. Internationale verenigingswedstrijden Dit zijn wedstrijden waaraan deelnemen verenigingen aangesloten bij de bond en verenigingen aangesloten bij erkende buitenlandse bonden (zie artikel 2 sub a).
d. Nationale wedstrijden Dit zijn wedstrijden waaraan leden van de bond deelnemen.
e. Districtswedstrijden en stedenwedstrijden Dit zijn wedstrijden waaraan deelnemen leden van een in het desbetreffende district of stad gevestigde vereniging en algemene leden die daar woonachtig zijn.
f. Invitatiewedstrijden Dit zijn wedstrijden waaraan deelnemen uitgenodigde leden van de bond en uitgenodigde leden van erkende buitenlandse bonden (zie artikel 2 sub b).
g. Verenigingswedstrijden Dit zijn wedstrijden tussen verenigingen die zijn aangesloten bij de bond.
h. Onderlinge wedstrijden Dit zijn wedstrijden waaraan deelnemen leden van een bij de bond aangesloten vereniging.
i. Clubcompetitiewedstrijden Dit zijn wedstrijden tussen verenigingen die uitkomen in de clubcompetitie en die bij afzonderlijk reglement zijn geregeld.
j. Beginnerwedstrijden Dit zijn wedstrijden voor geïnteresseerden voor de powerliftsport die geen lid van de bond hoeven te zijn en waarbij alleen kleding zoals beschreven onder artikel 9 tijdens de wedstrijden gedragen mag worden.

Organisatie

Artikel 3 – Wedstrijdvoorbereiding

Alle door en voor rekening van de sectie te houden wedstrijden worden voorbereid en geregeld door het sectiebestuur. Het bestuur kan deze taak overdragen aan een vereniging of commissie onder door het sectiebestuur vast te stellen voorwaarden.

3.1

De wedstrijden om het kampioenschap van Nederland worden als regel in de eerste helft van het jaar gehouden. Het sectiebestuur bepaalt de wijze, datum en plaats waar zij worden gehouden.

3.2

Nominaties, groepsindelingen, lotingen, wedstrijdkaarten en beurtkaarten, zullen bij alle wedstrijden gebeuren via het digitale systeem van de Sectie Powerliften. Betalingen zullen direct via het online betalingssysteem aan de sectie worden voldaan. Op een andere manier inschrijven is niet mogelijk. De nominatie-gegevens zullen direct via de website van de Sectie Powerliften bekend worden gemaakt.

3.3

Verenigingen die een wedstrijd organiseren zullen voorafgaand aan de wedstrijd een voorlopige begroting indienen. Na goedkeuring staat de Sectie Powerliften garant voor de kosten zodat de organiserende vereniging geen financieel risico loopt. Na afloop van de wedstrijd, dient de organiserende vereniging een winst/verlies rekening in met bijbehorende facturen en stukken. Na controle van de stukken zorgt de sectie ervoor dat de organiserende vereniging een positief resultaat overhoudt/ontvangt van € 300,- voor een eendaagse en € 750,- voor een tweedaagse wedstrijd.

Het sectiebestuur is vrij om naast de begroting ook andere punten op te voeren waaraan de wedstrijdorganisatie moet voldoen om aanspraak te maken op het volledige bedrag. Deze punten dienen ter waarborging van de wedstrijdkwaliteit en/of gedegen omgang met vrijwilligers en/of materiaal te zijn.

3.4

De Sectie Powerliften betaalt de reiskosten en vergoedingen voor de scheidsrechters en mensen aan de wedstrijdtafel.

3.5

Artikel 3.3 en 3.4 zijn niet van toepassing voor beginnerswedstrijden. Bij beginnerswedstrijden ontvangt de organiserende vereniging 20 euro per deelnemer waarvan alle kosten betaald dienen te worden worden. Een eventueel positief resultaat komt ten goede aan de organiserende vereniging.

3.6

Bij een beginnerswedstrijd hoeft maar één scheidsrechter te berechten. Daarnaast dient er een wedstrijdbureau official aanwezig te zijn. De organisatie dient zelf te zorgen voor verdere ondersteuning zoals het invoeren in de computer. Het sectiebestuur kan hier op uitzonderingen toestaan.

Artikel 4 – Het houden of doen houden van wedstrijden

4.1

Voor het organiseren van wedstrijden, het meedoen met of medewerking verlenen aan nationale en internationale evenementen moet een vereniging schriftelijk om toestemming verzoeken bij de Sectie Powerliften, onder opgave van alle relevante bijzonderheden. Indien individueel aan een internationale wedstrijd wordt deelgenomen, gelden dezelfde voorwaarden.

4.2

Voor het houden of doen houden van een wedstrijd in opdracht van het sectiebestuur stelt het sectiebestuur de voorwaarden vast (zie 4.6 en 4.6.1)

4.3

In alle mededelingen betreffende de te houden wedstrijd moet de vermelding “Met toestemming van de Bond” voorkomen.

4.4

Voor het mogen houden of doen houden van wedstrijden moet een vereniging aan al haar verplichtingen ten aanzien van de KNKF en de KNKF - Sectie Powerliften hebben voldaan en moet schriftelijk om toestemming worden verzocht onder opgave van alle gegevens.

4.5

Voor het houden van wedstrijden met open inschrijving in het komende wedstrijdseizoen moet een aanvraagformulier, dat door het bondsbestuur op aanvraag wordt toegezonden, ingediend worden vóór 1 juni van het voorafgaande jaar, teneinde een wedstrijdrooster te kunnen samenstellen.

4.5.1

Eerst nadat de toestemming voor het houden van een wedstrijd is verleend, kunnen de daartoe voorgeschreven maatregelen worden uitgevoerd.

4.5.2

Het sectiebestuur kan de toestemming tot het houden van een wedstrijd intrekken wanneer niet voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden en reglementaire bepalingen.

4.5.3

Het is voor verenigingen verboden deel te nemen of in enige vorm medewerking te verlenen aan wedstrijden waarvoor de Sectie Powerliften geen toestemming heeft verleend (zie ook artikel 11.1 van dit reglement; dat heeft uitsluitend betrekking op individuele atleten).

4.6

De wedstrijdgevende vereniging is verplicht te zorgen:

a. Voor een behoorlijke was- en kleedgelegenheid, voorts voor een weegschaal die om de drie jaar moet worden geijkt door een erkende instantie en andere voor het houden van de wedstrijd benodigde zaken.
b. Voor het reserveren van plaatsen voor leden van het bondsbestuur, sectiebestuur, gasten en ereleden van de Sectie Powerliften.
c. Voor een EHBO’er of arts en een standaardverbandtrommel.
d. Voor het verzorgen van eten en drinken voor scheidsrechters, mensen achter de wedstrijdtafel en helpers en mensen van de dopingcontrole.
e. Voor een weegschaal, digitaal met 2 cijfers achter de komma.
Hij moet minimaal tot 180 kg kunnen wegen.
f. Voor een plankier en een halter met schijven en een kniebuigrek c.q bankdrukrek incl een veiligheidsrek bij het bankdrukken.
g. Voor een opwarmruimte een uur vóór en tijdens de wedstrijd.
h. Ruimte voor dopingcontrole, indien mogelijk zoals de Dopingautoriteit voorschrijft. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de Nederlandse Dopingautoriteit.

4.6.1

Behalve het plankier dienen op een wedstrijd aanwezig te zijn:

 1. magnesium
 2. drie rode en drie witte vlaggetjes en een lichtinstallatie met drie rode en drie witte lampen
 3. één of meer klokken voor de tijdregistratie en een gong of zoemer
 4. kilogrammenaanwijzing

Buiten de al genoemde maatregelen moet de wedstrijdgevende organisatie ervoor zorgen dat uiterlijk twee uur voor aanvang van de wedstrijd de zaal en/of het terrein is ingericht en het te gebruiken materiaal is opgesteld zoals in het reglement staat aangeven. Voorts draagt de vereniging zorg voor voldoende tafels en zitplaatsen voor de voorzitter van het wedstrijdbureau en zijn medewerkers. Mocht er op meer dan één plankier gewerkt worden, dan dient al het benodigde materiaal in evenredigheid aanwezig te zijn.
Eventueel kan de organiserende vereniging een beroep doen op de faciliteiten die de Sectie Powerliften ter beschikking stelt.

Artikel 5 – Inschrijfgeld en entree

5.1

Het inschrijfgeld voor alle officiële wedstrijden bedraagt 30 euro.

Subjunioren, junioren en studenten betalen 20 euro inschrijfgeld voor alle officiële wedstrijden. Studenten zijn bondsleden die aan een Nederlands Studentenkampioenschap mee mogen volgens de eisen zoals die bepaald zijn door Stichting Studentensport Nederland.

Voor beginnerswedstrijden is het inschrijfgeld voor alle deelnemers 30 euro.

Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk.

5.2

Het inschrijfgeld voor een deelnemer waarvan de naam op het inschrijfformulier staat vermeld, moet door de deelnemer of vereniging 21 dagen voor aanvang van de wedstrijd via het online betaalsysteem overgemaakt zijn op rekening van de Sectie Powerliften. Bij het niet voldoen van deze verplichting, wordt de deelnemer of vereniging uitgesloten voor elke wedstrijd tot dat de verplichting is voldaan.

5.3

Vanwege de garantieregeling van de Sectie Powerliften, dient men 5 euro entree te vragen aan alle bezoekers en coaches. Men hoeft maar één maal te betalen voor een weekendwedstrijd. Daarnaast hoeven atleten niet nogmaals te betalen als zij ook willen coachen.

Voor kinderen tot en met de leeftijd van 12 jaar gelden er geen entreekosten.

Beginnerswedstrijden vallen buiten de garantieregeling. Derhalve mag de organisatie zelf bepalen of zij entree heffen tot een maximum bedrag van 5 euro per persoon.

Artikel 6 – Indelingen in klassen

6.1

De leden worden ingedeeld in subjunioren, junioren, senioren en masters.

6.2

Deelnemers aan wedstrijden dienen te allen tijde bij de weging hun geldig paspoort of identiteitskaart te tonen (digitalie kopieën van paspoort of ID via bijvoorbeeld een mobiele telefoon is niet toegestaan). Zonder deze legitimatie mag een deelnemer niet aan de wedstrijd deelnemen en is deze gediskwalificeerd. Een rijbewijs is geen geldige legitimatie voor deelname aan wedstrijden, omdat de nationaliteit hier niet mee aangetoond kan worden.

6.3

Bij diskwalificatie is het niet toegestaan voor de deelnemer de wedstrijd voort te zetten.

Artikel 7 – Prijzen en bekers

7.1

De prijzen die voor elke wedstrijd beschikbaar worden gesteld, moeten aan redelijke eisen voldoen en dienen te vermelden: de naam van de wedstrijd, de datum, de gewichtsklasse waarin wordt deelgenomen en de plaatsing. Deze vermeldingen mogen worden afgekort.

7.2

In iedere gewichtsklasse moeten drie medailles beschikbaar zijn indien er drie of meer deelnemers zijn, twee medailles indien er twee deelnemers zijn en één medaille indien er één deelnemer is. Daarnaast dient er per leeftijdsklasse per geslacht één best lifter prijs te zijn voor de deelnemer in die categorie met de hoogte score volgens de IPF formule.

7.2.1

De beschikbaar gestelde prijzen worden toegekend naar volgorde van geleverde prestaties.

7.3

Bij wedstrijden met in totaal minder dan 15 lifters per leeftijdsklasse per geslacht vervalt artikel 7.2. Per leeftijdsklasse per geslacht dienen dan drie prijzen beschikbaar te zijn voor de beste drie deelnemers zoals bepaald door de IPF formule. Indien er twee deelnemers zijn twee prijzen en bij één deelnemer één prijs. Deelnemers dienen nog steeds hun gewichtklasse te halen.

7.4

Het uitloven van geldprijzen is toegestaan mits e.e.a. vooraf is besproken met het sectiebestuur. Het bestuur dient toestemming te geven over de hoogte van de geldprijzen en de spelregels die bij geldprijzen worden toegepast.

7.5

De wedstrijdgevende organisatie is verplicht ervoor zorg te dragen dat de uitgeloofde prijzen op de wedstrijd aanwezig zijn.

7.6

De bestemming van extra prijzen moet voor het einde van de wedstrijd aan de voorzitter van het wedstrijdbureau, en bij de clubcompetitiewedstrijden aan de scheidsrechters worden meegedeeld. Die zal beoordelen of de bestemming al dan niet kan worden aanvaard.

7.7

Beginnerswedstrijden zijn officieuze wedstrijden en daarom is de organisatie van een beginnerswedstrijd niet verplicht te voorzien in prijzen.

Artikel 8 – Commerciële activiteiten

Voor de verkoop van goederen en diensten met een commerciële insteek tijdens een wedstrijd door een partij anders dan de organisatie, dient vooraf toestemming verleend te worden door het sectiebestuur. Het sectiebestuur kan hiertoe een al dan niet geldelijke tegenprestatie vaststellen.

Artikel 9 – Beginnerswedstrijden

9.1

Beginnerswedstrijden zijn officieuze wedstrijden onder de vlag van de Sectie Powerliften. Voor een beginnerswedstrijd hoeft men niet lid te zijn van de bond. Aangezien deze wedstrijden ter kennismaking zijn met de sport, mag men maar één keer meedoen met een beginnerswedstrijd. Ook is het na het doen van een reguliere wedstrijd, niet mogelijk om nog met een beginnerswedstrijd mee te doen.

9.2

Op een beginnerswedstrijd gelden de regels voor het classic powerliften, behoudens de in dit document genoemde uitzonderingen.

9.3

Een singlet is niet verplicht. Een sportbroek/legging is ook toegestaan indien deze alleen de bovenbenen bedekt.

9.4

Op beginnerswedstrijden geldt de Toegestane merkenlijst niet.

Deelname

Artikel 10 – Nationaliteit en verblijf bij wedstrijddeelname

10.1

Een persoon met een niet-Nederlands paspoort die in Nederland woonachtig is en lid is van de K.N.K.F. kan aan alle wedstrijden deelnemen, met uitzondering van Nederlandse kampioenschappen.

10.2

Om deel te kunnen nemen aan een Nederlands kampioenschap dient men lid te zijn van de K.N.K.F. en in het bezit te zijn van een geldig Nederlands paspoort of identiteitskaart.

10.3

De deelnemer aan clubcompetities met een niet-Nederlands paspoort dient voor de wedstrijd (a) een uittreksel uit het Bevolkingsregister en (b) een verklaring van de bevoegde sportorganisatie uit het land van herkomst over te leggen, waarin wordt vermeld dat hij/zij niet heeft deelgenomen of zal deelnemen aan landenwedstrijden en het en zich opgeven bij de KNKF als wedstrijdlid van de Sectie Powerliften en bij aanmelding hun personalia. De KNKF verzorgt de startlicentie. De kosten voor het lidmaatschap voor wedstrijdleden per jaar bij de KNKF staan op https://knkf.nl. Deze kosten moeten betaald worden aan de KNKF. Ten aanzien van de verklaring in punt 10.3 (b) kan in voorkomende gevallen door de Sectie Powerliften dispensatie worden verleend. In deze gevallen kan worden volstaan met een schriftelijke verklaring van de deelnemer.

10.5

Een Nederlander/Nederlandse die in het buitenland woont en verblijft, mag zich na toestemming van het sectiebestuur kwalificeren voor internationale wedstrijden. Dit alles zoals omschreven in het Uitzendingsreglement.

Artikel 11 – Deelname aan binnen- en buitenlandse wedstrijden

11.1

Zonder toestemming van het sectiesbestuur mag niet worden deelgenomen, noch medewerking worden verleend aan wedstrijden in binnen- en buitenland. Het is leden van de KNKF - Sectie Powerliften verboden om deel te nemen aan wedstrijden en/of demonstraties die niet met medewerking of onder auspiciën van de Bond of een internationale organisatie waarbij de sectie is aangesloten, worden georganiseerd. Overtreders van deze bepaling zullen het recht tot deelname aan wedstrijden verliezen voor de periode van één jaar, conform IPF/EPF regels.

11.2

Als een lifter die in een bepaalde gewichtsklasse is ingeschreven deze gewichtsklasse tijdens de wedstrijd niet haalt, is deze gediskwalificeerd.

Bij internationale wedstrijden dient de lifter de volledige onkosten die de Sectie Powerliften voor hem/haar gemaakt heeft aan de sectie terug te betalen.

Artikel 12 – Contributie, lidmaatschap en licentie

12.1

Voor deelneming aan een wedstrijd moet de deelnemer in het bezit zijn van een door de KNKF uitgegeven lidmaatschapnummer en moet de deelnemer aan alle geldelijke verplichtingen en bij afzonderlijk besluit vastgestelde verplichtingen ten aanzien van de deelneming hebben voldaan.
Bij afwezigheid van een lidmaatschapsnummer en paspoort of identiteitskaart is het niet mogelijk deel te nemen aan wedstrijden.

12.2

De leden van de bond zijn verplicht hun paspoort of identiteitskaart bij zich te hebben op de dag of dagen waarop zij aan een wedstrijd deelnemen. De deelnemers zijn verplicht op verzoek van de hoofdscheidsrechter/voorzitter van het wedstrijdbureau of een door hem of haar aangewezen persoon hun paspoort of identiteitskaart te tonen. Dit is toegestaan tot vijf minuten voor aanvang wedstrijd. Zie ook artikel 6.2.

12.3

De jaarlijkse kosten voor het lidmaatschap van de KNKF - Sectie Powerliften voor verenigingen, sportscholen en stichtingen bedraagt 125 euro. Deze kosten moeten voor de aangegeven datum (de vervaldatum) worden voldaan. Indien een vereniging een maand na de vervaldatum niet geheel aan diens financiële verplichtingen heeft voldaan, kan de vereniging/sportschool en haar leden uitgesloten worden van deelname aan de activiteiten van de Sectie Powerliften.

12.4

Individuele leden die aan wedstrijden willen deelnemen, moeten zich opgeven bij de KNKF als wedstrijdlid van de Sectie Powerliften en bij aanmelding hun personalia. De KNKF verzorgt de startlicentie. De kosten voor het lidmaatschap voor wedstrijdleden per jaar bij de KNKF staan op https://knkf.nl. Deze kosten moeten betaald worden aan de KNKF.

12.5

Wedstrijdleden kunnen lid worden via hun eigen vereniging die op hun beurt weer aangesloten dient te zijn bij de KNKF (zie Art. 12.3). Alleen de secretaris van een vereniging kan de leden inschrijven of koppelen.

Verenigingsleden die aan wedstrijden willen deelnemen, kunnen zich alleen laten inschrijven door hun (wedstrijd)secretaris die daar een uitnodiging voor ontvangt.

12.6

Individuele wedstrijdleden als Algemeen lid (zonder vereniging) kunnen zich bij de KNKF aanmelden. De kosten voor een Algemeen lid staan op https://knkf.nl.

Algemene leden die aan wedstrijden willen deelnemen, kunnen zich direct op de website van de Sectie Powerliften aanmelden voor wedstrijden. Zie artikel 12.1.

12.7

Niet-wedstrijdleden die lid willen worden van de bond kunnen zich aanmelden bij de KNKF via hun vereniging. De kosten voor niet-wedstrijdleden staan op https://knkf.nl.

12.8

Wanneer de contributie van een deelnemer niet op de vastgestelde tijd is betaald, wordt de betrokkene van deelneming aan wedstrijden uitgesloten.

12.9

Wanneer de contributie door een vereniging niet tijdig betaald is, kunnen haar leden niet aan wedstrijden deelnemen.

Artikel 13 – Buitenlanders

Een deelnemer met een niet-Nederlands paspoort die in Nederland woont en lid is van de KNKF kan, conform het bepaalde in artikel 10.2 t/m 10.2.2 van het Wedstrijdreglement en artikel 10 van het Competitiereglement aan alle wedstrijden deelnemen.

Artikel 14 – Aanmelding deelnemers

14.1 Aanmeldprocedure

De aanmelding van deelnemers aan alle wedstrijden moet geschieden via de nominatie procedure van de Sectie Powerliften zoals omschreven in Artikel 3.2. De nominaties voor wedstrijden starten 60 dagen voor ieder evenement. De definitieve nominatie sluit 21 dagen voor ieder evenement. Na de sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om van gewichtsklasse te veranderen.

Vanwege het belang van verenigingen en sportscholen mogen zij hun leden één week eerder inschrijven dan de opening van de nominaties.

14.2 Afgelasting wedstrijden

Een organiserende vereniging of stichting overlegt met het sectiebestuur over het afgelasten van een wedstrijd bij een te geringe deelname. De grens is bepaald op minimaal 14 deelnemers voor het houden van een wedstrijd. Het bestuur neemt uiterlijk zeven dagen van tevoren een besluit in overleg met het bestuur van de vereniging of stichting. Deze informeert de overige verenigingen. Tevens verzorgt het sectiebestuur voor een mededeling op de website van de Sectie Powerliften.

Artikel 15 – Sportkleding tijdens wedstrijden

Het is deelnemers aan de wedstrijd verboden:

 1. Om in sportkleding al dan niet bedekt met een ander kledingstuk zich zonder noodzaak te begeven of op te houden tussen het publiek.
 2. Om zich, tijdens het lopen naar het plankier van kledingstukken te ontdoen die zij over hun sportkleding dragen of bij het verlaten van het plankier het lichaam te ontbloten. Overtredingen hiervan zullen worden aangemerkt als wanordelijk gedrag.
 3. Atleten dienen tijdens de prijsuitreiking gekleed te zijn in trainingspak, en dienen zelf de prijs in ontvangst te nemen tijdens de ceremonie. Indien de atleet niet in eigen persoon aanwezig is zal er geen prijs uitgereikt worden, en kan de atleet voor één wedstrijd geschorst worden.
 4. Voor coaches is het niet toegestaan zich zonder trainingskleding in de warming-up ruimte en rond het platform te begeven. Zijn/haar kleding dient te bestaan uit:
  • Een trainingspak, trainingsbroek of korte broek.
  • Een T shirt of sweater
  • Indoor sportschoenen.

Artikel 16 – Gedrag tijdens wedstrijden

16.1

De leden van de bond zijn verplicht de bestuursleden, de voorzitter van het wedstrijdbureau en de scheidsrechters met respect te behandelen.

16.2

Hij of zij, die voor, na of tijdens de wedstrijd zich onbehoorlijk gedraagt, kan door of namens de hoofdscheidsrechter een verder verblijf in de wedstrijdsportaccommodatie en/of -terrein worden ontzegd, zonder dat hij of zij recht heeft op terugbetaling van het inschrijfgeld dan wel entreegeld.

16.3

Het sectiebestuur houdt zich het recht voor om atleten met een verhoogd risico door ziekte, blessure, zwangerschap van meer dan zes maanden en dergelijke deelname aan clubcompetitie, nationale - en internationale wedstrijden te ontzeggen. Het sectiebestuur zal in voorkomende gevallen advies inwinnen bij een bevoegde arts. Bij afwezigheid van het bestuur beslist de jury, bij diens afwezigheid beslist de scheidsrechterscommissie.

16.4

Deelname aan wedstrijden geschiedt uit vrije wil en is derhalve op eigen risico. Het bestuur (c.q. verenigingen/sportscholen) is dan ook niet aansprakelijk voor enige geleden schade die de atleet oploopt tijdens de wedstrijd, in welke vorm dan ook. Atleten dienen in bezit te zijn van een eigen ongevallen verzekering en reiskosten verzekering.

16.5

Het bestuur (c.q. vereniging/sportschool) is er alles aan gelegen het risico voor atleet en derden tot een minimum te beperken.

Artikel 17 – Sponsoring en logo’s

17.1 Sponsoring

Het is voor bedrijven mogelijk om hun logo goed te laten keuren voor het dragen ervan op wedstrijdkleding. Hiervoor kan een verzoek ingediend worden bij het sectiebestuur. Na goedkeuring zal een bedrag van 50 euro moeten worden voldaan aan de penningmeester van de sectie.

Het logo is dan nationaal toegestaan voor de periode van één seizoen namelijk van 1 september tot en met 31 augustus van het daarop volgende kalenderjaar. Wanneer er een logo of sponsornaam op de kleding wordt gedragen, zal deze moeten voldoen aan de eisen en afmetingen die zijn vastgesteld.

Het sectiebestuur zorgt voor publicatie van alle toegestane sponsorlogo’s op de website.

17.2 Afmetingen sponsorlogo’s

Een sponsorlogo mag maximaal 200 vierkante centimeter beslaan per kledingstuk. Dit oppervlak mag ook opgesplitst worden om zo meerdere gebieden te voorzien (bijv voorkant borst en mouw). Neem bij twijfel hierover contact op met het sectiebestuur.

17.3 Verenigingskleding

Verenigingen mogen hun eigen logo en verenigingsnaam dragen op hun t-shirts en singlets. Teksten dragen is niet toegestaan met uitzondering van de woorden: atleet, powerliften, Nederland en de verenigingsnaam (of de respectievellijke Engelse vertaling). Leden van studentenkrachtsportverenigingen mogen ook een universiteitslogo dragen.

Artikel 18 – Fotografie en video-opname

Deelnemers die betrokken zijn bij activiteiten aangeboden en/of geïnitieerd door de KNKF kunnen tijdens het evenement worden gefotografeerd of gefilmd. De deelnemer aan de wedstrijd stemt in met het gebruik van deze foto’s en/of video’s zonder compensatie, op de KNKF - Sectie Powerliften website of in enig redactioneel, promotioneel of reclamemateriaal geproduceerd en/of gepubliceerd door de Sectie Powerliften.

Artikel 19 – Kwalificatie-eisen

19.1

Voor alle Nederlandse Kampioenschappen is de Nederlandse nationaliteit vereist. Dit geldt met uitzondering van het Nederlands Studentenkampioenschap.

19.2

Kwalificeren kan alleen op officiële wedstrijden van de Sectie Powerliften, de EPF of de IPF.

19.3

Bij de kwalificatieprocedure op basis van een totaal aantal getilde kilo’s, geldt dat dit alleen mogelijk is voor de gewichtsklasse waarin de lifter uitkomt op de betreffende kwalificatiewedstrijd. Kwalificeren voor een zwaardere klasse is daarnaast ook mogelijk wanneer met deelname in de lichtere klasse de eis voor de zwaardere klasse behaald is.

19.4

Bij nationale, gecombineerde leeftijdscategoriewedstrijden geldt dat (sub-)junioren en masters die ook gekwalificeerd zijn voor de open klasse automatisch aan beide mee doen. Men hoeft maar één keer inschrijfgeld te betalen.

19.5

Kwalificatie-eisen worden jaarlijks vóór 1 september bekend gemaakt of vóór de eerste wedstrijd van het seizoen afhankelijk van welke eerder is.

Artikel 20 – Recordpogingen

Nederlandse records kunnen alleen op de volgende wedstrijden gevestigd worden:

Alleen op de hierboven genoemde Nederlandse wedstrijden mogen records verbeterd worden met 0,5 kg of een veelvoud daarvan. Voor subjunioren, junioren, studenten en master-recordpogingen is het verbeteren met 0,5 kg of een veelvoud daarvan alleen mogelijk tijdens de daarvoor bestemde wedstrijden (NK Junioren, NK Masters of NSK).

Artikel 21 – Misdragingen en klachten

21.1

De jury en de scheidsrechters mogen bij meerderheidsbeslissing een lifter of official onmiddellijk diskwalificeren, wanneer een misdraging ernstig genoeg is om een voorafgaande waarschuwing te negeren. De coach van de lifter dient van de diskwalificatie op de hoogte te worden gebracht.

21.2

Bij kampioenschappen dienen alle klachten tegen scheidsrechterlijke beslissingen, klachten tegen het verloop van de wedstrijd, of tegen het gedrag van enig persoon of personen die deelnemen aan de wedstrijd, bij de jury te worden gemeld. Dit dient te geschieden onmiddellijk na de (be)handeling waartegen geappelleerd (in beroep gegaan) wordt, of waartegen geklaagd wordt. Indien dat nodig geacht wordt, mag de jury de voortgang van de wedstrijd tijdelijk onderbreken, teneinde zich terug te trekken om tot een uitspraak te komen. Nadat er een beslissing is genomen, zal de jury terugkeren en de klager over de beslissing inlichten. Het oordeel van de jury in onherroepelijk en er bestaat geen mogelijkheid tot beroep bij enige instantie.

21.3

In het geval een klacht wordt ingediend over een lifter of een official van een team van de tegenstander, dient de klacht vergezeld te gaan van een som contant geld van 50 euro.

In het geval de jury in haar uitspraak geconcludeerd heeft dat de klacht van dwaze of malafide aard was, kan de hele of een gedeelte van de som achtergehouden worden en geschonken worden aan de Sectie Powerliften, zulks ter beoordeling van de jury.

Artikel 22 - Bijzondere procedures

Dit artikel bevat uitzonderingen op het IPF Technical Rules Book (Technisch Reglement).

22.1

Indien een riem wel voldoet aan de specificaties uit het Technisch Reglement, maar niet op de Toegestane merkenlijst staat, dan is deze ook toegestaan. Merklogo’s op de riem dienen afgeplakt te worden met maskerende tape van dezelfde kleur als de riem.

22.2

De minimale leeftijd voor wedstrijddeelname is 14. Wanneer men onder de 16 jaar is, dient men zich per e-mail in te schrijven voor wedstrijden voorzien met toestemming van een ouder of wettelijk verzorger. Dit in verband met de bescherming van minderjarigen in de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

22.3

Sprekers op wedstrijden mogen naast scheidsrechters ook officials wedstrijdbureau zijn.

22.4

De aanwezigheid melden als deelnemer bij de hoofdscheidsrechter voor het bevestigen van deelname op de wedstrijd is in Nederland niet van toepassing.

Officials

Artikel 23 - Vrije toegang tot wedstrijden

Alle bestuursleden en ereleden van de KNKF en de KNKF - Sectie Powerliften met één introducé hebben vrije toegang tot alle wedstrijden die onder auspiciën van de sectie georganiseerd worden. Deze personen zijn te vinden op de sectiewebsite.

Artikel 24 – Nationaal scheidsrechter / wedstrijdbureau official

Indien er bij de Sectie Powerliften beschikbare plaatsen zijn voor nationaal scheidsrechter of wedstrijdbureau official, kunnen leden van de KNKF - Sectie Powerliften zich opgeven bij de commissie via het e-mailadres op de website. De scheidsrechterscommissie bepaalt het aantal deelnemers en wanneer er een cursus wordt gestart.

24.1 - Wedstrijdbureau official

De eisen die aan een voorzitter wedstrijdbureau worden gesteld zijn gebaseerd op het IPF Technical Rules Book in combinatie met ervaring van onze officials. Deze rol bestaat alleen bij Sectie Powerliften en staat beschreven in de Instructie Wedstrijdbureau.

Het examen bestaat uit een:

De theorie bestaat uit:
Statuten KNKF, IPF Technical Rules Book (of de officiële Nederlandse vertaling), Wedstrijdreglement KNKF - Sectie Powerliften, Uitzendingsreglement KNKF - Sectie Powerliften, Competitiereglement KNKF - Sectie Powerliften, Instructie Technical Controller en Instructie Wedstrijdbureau.

Het theorie-examen wordt schriftelijk afgenomen en het resultaat wordt zo snel mogelijk per email aan de kandidaat bekend gemaakt. Elke kandidaat moet ten minste een 7.0 scoren om te slagen.

Wanneer een kandidaat zakt voor zijn/haar theorie-examen kan hij/zij binnen zes weken een herexamen krijgen, dit ter beoordeling van de scheidsrechterscommissie. Een kandidaat mag maximaal twee keer het theorie-examen afleggen. Wanneer de kandidaat het na de tweede keer het theorie-examen niet heeft gehaald, zal de kandidaat moeten wachten op de volgende cursus tot wedstrijdbureau official naar beoordeling van de scheidsrechterscommissie.

Na het behalen van het theorie-examen zal de nieuwe wedstrijdbureau official zijn eerste wedstrijd naast een ervaren wedstrijdbureau official zitten.

24.2 - Scheidsrechter KNKF - Sectie Powerliften

De eisen die aan een nationaal/internationaal scheidsrechter worden gesteld, zijn gebaseerd op het IPF Technisch Reglement. Een kandidaat scheidsrechter moet minimaal één jaar en tenminste drie wedstrijden naar tevredenheid als wedstrijdbureau official gefunctioneerd hebben alvorens hij/zij zich kan aanmelden voor de cursus Scheidsrechter KNKF - Sectie Powerliften. Dit wordt beoordeeld door de Scheidsrechterscommissie. De KNKF - Sectie Powerliften is alleen bevoegd om een nationaal scheidsrechter te examineren.

De scheidsrechterscursus bestaat uit de volgende zaken:

De theorie bestaat uit:
Statuten KNKF, IPF Technical Rules Book (of de officiële Nederlandse vertaling), Wedstrijdreglement KNKF - Sectie Powerliften, Uitzendingsreglement KNKF - Sectie Powerliften, Competitiereglement KNKF - Sectie Powerliften, instructie Technical Controller en instructie wedstrijdbureau.

Clinic:
Hier zal door een of meer scheidsrechters onderdelen van de theorie en praktijk worden besproken. Deelname is verplicht, uitzonderingen worden beoordeeld door de scheidsrechterscommissie.

Theorie-examen:
Het theorie-examen wordt schriftelijk afgenomen en het resultaat wordt zo snel mogelijk per email aan de kandidaat bekend gemaakt. Elke kandidaat moet ten minste een 7.0 scoren. Wanneer een kandidaat zakt voor zijn/haar theorie-examen kan hij/zij binnen zes weken een herexamen krijgen, dit ter beoordeling van de scheidsrechterscommissie. Een kandidaat mag twee keer het scheidsrechter theorie-examen nemen. Wanneer de kandidaat het na de tweede keer het theorie-examen niet heeft gehaald, dan zal de kandidaat moeten wachten op de volgende cursus ronde tot scheidsrechter naar beoordeling van de scheidsrechterscommissie.

Praktijkexamen:
Het praktijkexamen wordt afgenomen nadat de kandidaat geslaagd is voor het theorie-examen. Elke kandidaat moet ten minste 85% scoren om te slagen voor het praktijkexamen.
Wanneer een kandidaat zakt voor zijn praktijkexamen moet hij/zij tenminste zes weken wachten voordat er een herkansing plaats kan vinden, dit ter beoordeling van de scheidsrechterscommissie. Mocht een kandidaat na zijn tweede praktijkexamen de minimum criteria niet hebben gehaald, dan zal de kandidaat moeten wachten op de volgende cursus tot scheidsrechter naar beoordeling van de scheidsrechterscommissie.

Artikel 25 - Scheidsrechterscommissie

25.1

Het bestuur van de Sectie Powerliften heeft een permanente scheidsrechterscommissie ingesteld en heeft het recht de leden van die commissie te benoemen, te schorsen en te ontslaan.

25.2

Het doel van de scheidsrechterscommissie is het vertegenwoordigen van de officials van de Sectie Powerliften. Tevens kan de commissie op verzoek van het sectiebestuur projecten toegewezen krijgen. De scheidsrechterscommissie is verantwoording schuldig aan het sectiebestuur.

25.3

De scheidsrechterscommissie wordt gekozen/herkozen tijdens de scheidsrechtersvergadering voor een periode van drie jaren en kunnen aansluitend tweemaal voor eenzelfde periode als lid van die commissie worden herbenoemd. De commissie bestaat uit tenminste twee en maximaal drie scheidsrechters in de rol van voorzitter, secretaris en planner. Bij voorkeur minimaal één internationale scheidsrechter categorie 1 of 2. De rol van planner kan gecombineerd worden met een van de andere taken.

25.4

De taken van de scheidsrechterscommissie bestaan uit:

Communicatie:

Tijdens een wedstrijd:

Officials:

Overig:

Artikel 26 - Afsluitend

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het sectiebestuur.